همایش ها

1397/11/14

جشنواره تجارب برتر تدریس
زمان برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.


پنل همایش هاآخرین مهلت ثبت نام 20 شهریور 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 آبان 1398
تاریخ برگزاری زمان برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.
برگزارکننده استان خراسان رضوی - آموزش و پرورش


آخرین مهلت ثبت نام 10 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 اسفند 1397
تاریخ برگزاری
برگزارکننده آموزش و پرورش9 8 7 6 5 4 3 2 1 


آخرین مهلت ثبت نام 20 شهریور 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 آبان 1398
تاریخ برگزاری زمان برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.
برگزارکننده استان خراسان رضوی - آموزش و پرورش
آخرین مهلت ثبت نام 10 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 اسفند 1397
تاریخ برگزاری
برگزارکننده آموزش و پرورش8 7 6 5 4 3 2 1 


اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی